Chia sẻ tài liệu Java

Java (đọc như "Gia-va") là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.


List tài liệu

 1. advanced-java-programming-java-se-7-vtc
 2. CoreJava
 3. Giáo trình Java FPT
 4. Giao trinh Java cua DHKHTN
 5. JAVA APTECH
 6. java-design-patterns-tutorial
 7. java-essential-training-with-java-8
 8. java-fundamentals-part-iii-second-edition
 9. javafx-gu (2 Part)
 10. java-game-development-create-a-flappy-bird-clone
 11. java-graphical-user-interface-gui-for-absolute-beginners
 12. java-programming-from-scratch_girish_kumar_shakya
 13. java-programming-from-zero-to-hero-the-complete-course
 14. javaspring (3 Part)
 15. java-spring-mvc-framework-with-angularjs-by-google-and-html5 (2 Part)
 16. java-swing-gui
 17. java-the-complete-java-developer-cours (2 Part)
 18. java-the-complete-java-developer-course-update
 19. java-web-services (2 Part)
 20. Lynda Java
 21. O'Reilly - Learning Path - Beginning Java
Link Google Drive: https://goo.gl/Zvb4tf
Link One Drive: https://goo.gl/hr6V3F


Không có nhận xét nào