Chia sẻ tài liệu Javascript

JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả năng viết script sử dụng các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng. Nó vốn được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript. Giống Java, JavaScript có cú pháp tương tự C, nhưng nó gần với Self hơn Java. .js là phần mở rộng thường được dùng cho tập tin mã nguồn JavaScript.


List tài liệu

 1. 1-hour-javascript
 2. advanced-javascript-programming (3 Part)
 3. Frontend Masters - Asynchronous Programming in JavaScript
 4. Hardcore Functional Programming in JavaScript (2014)
 5. javascript-for-beginners-introduction-learn-fast-easy
 6. javascript-html-css-project-make-a-quiz-tutorial
 7. javascript-project-learn-to-create-a-memory-game-and-more
 8. javascript-promises-applications-in-es6-and-angularjs
 9. JS - React - Advanced React and Redux
 10. JS Basics
 11. Lynda - Learn AngularJS 2 - The Basics
 12. Lynda - Node.js Essential Training
 13. Lynda - Practical and Effective javascript
 14. Lynda.com - JavaScript Essential Training
 15. Master NodeJS  The Complete Front-End Developer Course 2016
 16. Meteor js - Marketplace Site + Amazon S3 +Paypal Integration
 17. Pluralsight - Angular 2 - Getting Started
 18. Pluralsight JavaScript - From Fundamentals to Functional JS
 19. Pluralsight. Advanced JavaScript
 20. TrainSimple - jQuery Fundamentals
 21. TutsPlus - Get Started With React Native
 22. Understanding NodeJS
 23. What's_New_in_JavaScript_Training_Video
Link Google Drive: https://goo.gl/qB4gSn
Link Google Drive dự phòng
Part 1: https://goo.gl/dv6C4a
Part 2: https://goo.gl/dZRS3z
Part 3: https://goo.gl/P7u7eH
Link OneDrive: https://goo.gl/jpFqeJ


Không có nhận xét nào