Chia sẻ tài liệu PHP


PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới


List tài liệu

 1. beginners-php-object-oriented-programming
 2. complete-php-course 1 (2 part)
 3. complete-php-course 2
 4. complete-php-mvc-tutorial
 5. learn-php-programming-for-absolute-beginners
 6. learn-php-programming-from-scratch (21part)
 7. learn-php-via-examples-and-mini-tasks
 8. PHP Development Courses
 9. php-ajax-form-with-validation-email-ip-tracking-in-40-minutes
 10. php-mysqli-web-development
 11. php-mysql-login-and-registration-system-with-email-confirm-activation (2Part)
 12. php-mysql-tutorial
 13. php-programming-for-affiliate-marketers
 14. php-web-apps-with-cakephp
 15. Modern Web Development with Laravel 5.2 (PHP Framework)
 16. PHP for Beginners - Become a PHP Master and Make Money Fast
Link Google Drive: https://goo.gl/Kxeu3K
Link OneDrive: https://goo.gl/Na3esx

Không có nhận xét nào