Chia sẻ tài liệu lập trình C/C#/C++ Tiếng Anh


Chia sẻ tài liệu lập trình C/C#/C++


Do hơi nhác nên mình trộn chung cả 3 khóa học vào 1 bài. Có gì các bạn coi tên khóa học rồi tải nhé

Phần 1: Tài liệu Tiếng Anh
 1. c-2010-fundamentals-part-ii (2 Part)
 2. c-2012-fundamentals-part-i
 3. complete-c-programming-step-by-step-tutorial
 4. c-programlama
 5. c-programming-for-beginners-go-from-zero-to-hero
 6. c-programming-in-qt-framework-part-ii
 7. c-programming-language-tutorial-from-baby-steps-to-hardcore-programmer
 8. c-programming-tutorial
 9. csharpbasics (3 Part)
 10. csharp-intermediate-classes-interfaces-and-oop
 11. csharp-performance-tricks-how-to-radically-optimize-your-code
 12. C Essential Training with Isac Artzi
 13. Up and Running with C
Link tải trực tiếp
Link Google Drive: https://goo.gl/bvsPVu
Link OneDrive:  https://goo.gl/6MKdpz

Không có nhận xét nào