The Java Spring Tutorial: Learn Java's Popular Web FrameworkChạy theo xu hướng hiện nay là Spring để lập trình backend web, api, web service, v..v. Đây là một framework rất hay và hữu dụng, dùng cũng rộng rãi trong lập trình web backend.

Links (6 phần):