Chia sẻ full các khóa học về Python trên trang teamtreehouse.com


Link tải: https://goo.gl/5tep31
Code VIP: MjIwMDYzNzY1NDI4OTg2
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều
List khóa học
 1. Build a Social Network with Flask Course
 2. CSV and JSON in Python
 3. Customizing Django Templates
 4. Customizing The Django Admin
 5. Data Science Basics
 6. Data Visualization With Bokeh
 7. Dates and Times in Python Course
 8. Deploying Django Heroku
 9. Deploying Django PythonAnywhere
 10. Django Authentication Course
 11. Django Basics Course
 12. Django Channels
 13. Django Class-based Views Course
 14. Django Forms Course
 15. Django ORM
 16. Django REST Framework
 17. Django Social Authentication
 18. Flask Basics
 19. Flask REST API
 20. Functional Programming with Python
 21. Functional Python Course
 22. Image Manipulation with Python
 23. Introduction to Anaconda
 24. Jupyter Notebooks
 25. LiveCoding with Kenneth Love
 26. Object-Oriented Python
 27. Practice Basic Math Calculations in Python
 28. Practice First-Class Functions in Python
 29. Practice Using Strings and Lists in Python
 30. Practice Writing Loops in Python
 31. PyCharm
 32. Python Basics
 33. Python Collections
 34. Python Comprehensions
 35. Python Decorators
 36. Python File IO
 37. Python for File Systems
 38. Python Testing
 39. Python Type Hinting
 40. Regular Expressions in Python Course
 41. Setting Up a Local Python Environment (Mac)
 42. Setting Up a Local Python Environment (Windows)
 43. Slack Real-Time Messaging API
 44. Tkinter
 45. Understanding Dunder Main (__main__)
 46. Using Databases in Python
 47. Using the Requests Library
 48. What's New in Python 3.6

Không có nhận xét nào